NAPIŠTE NÁM | ARCHIV | GALERIE | KUDY K NÁM | SPONZOŘI | NABÍDKY |

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Sírius, příspěvková organizace

se sídlem v Opavě na Mánesově ulici č.p. 5 a 7, poskytuje celoroční pobytové služby dětem a mládeži se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje, která vzhledem ke svému postižení nemůže žít ve svém přirozeném prostředí. V našem zařízení domácího typu mohou bydlet chlapci i dívky, domov má 29 míst.
Na umístění domova se můžete podívat zde www.sirius-opava.cz/dokumenty/mapky.doc

Poslání domova

Motto:
„Respekt – Spolupráce – Podpora - Řešení = Kvalita“

Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu dětem a mládeži s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K dětem a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Děti a jejich rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální službu.

Cílová skupina

 • Děti a mládež s těžkým zdravotním a mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let.
 • Děti a mládež s těžkým zdravotním a mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou.
 • Službu lze poskytovat výjimečně i déle osobám zcela imobilním nad 26 let, s vysokou mírou podpory, závislým na pomoci druhé osoby při všech životních úkonech, nejdéle však do 31. 12. 2018.

Sociální službu nejsme schopni poskytovat:
• Žadatelům o službu nad 26 let, dětem a mládeži s lehkým stupněm zdravotního postižení
• Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé poskytování lékařské péče ve zdravotnickém zařízení
• Osobám s diagnózou závažného akutního či chronického infekčního onemocnění, které by mohly být pro ostatní obyvatele zdrojem nákazy
• Osobám, s diagnózou duševního onemocnění, jehož projevem je agresivita vůči okolí
• Osobám, jejichž projevy autoagrese není možno ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb

Základní principy činnosti

Principy činnosti, kterými se řídí pracovníci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb:

 • Princip normality
 • Podpora komunikace a rozhodování
 • Svoboda a bezpečí
 • Týmová spolupráce

Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk, i člověk s postižením právo, tedy zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry vzdělávání a práce od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojových fází člověka, respektování vlastních přání, potřebu rozhodování a potřebu uznání, život ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu a podmínek.

Co poskytujeme?

Sociální pobytové služby dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením (kapacita 29 míst) registrované pod číslem 3559424.

Co nabízíme?

 • ubytování a stravování
 • výchovu a vzdělávání
 • ošetřovatelskou péči
 • sociální aktivizaci
 • sociální poradenství

Historie domova

Sírius příspěvková organizace – dřívější název Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava („Máneska“), vznikl v dubnu 1991 jako dislokované pracoviště Okresního ústavu sociálních služeb Opava. V objektu Mánesova 7 zajišťoval rezidenční služby 45 klientům, a denní pobyt patnácti klientům v objektu na Rolnické ulici. Od roku 1996 nám byl na základě Smlouvy o výpůjčce zapůjčen objekt Mánesova 5 (majetek Statutárního města Opava) a došlo k rozšíření zázemí pro uživatele. V roce 2004 se tehdejší „Máneska“ stala samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. V červnu 2007 jsme natrvalo získali objekt Mánesova 5.
1.7.2007 s účinností zákona č. 108/2006 Sb. jsme se stali poskytovateli pobytových sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius příspěvková organizace registrovaným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Způsob financování

Domov Sírius příspěvková organizace je dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě každoročně podávaného požadavku–projektu. Na dotaci však není právní nárok.
Druhým finančním zdrojem jsou platby dospělých uživatelů, za poskytnuté ubytování a služby. Děti si ubytování ze zákona nehradí a u dětí s nařízenou ústavní výchovou je úhrada za stravu stanovena v souladu se zákony většinou jen ve výši přídavků na dítě. Právě proto se stále potýkáme s nedostatkem finanční prostředků. Pomocí jsou nám finanční sponzorské dary, které využíváme na zlepšení života uživatelů, zejména dětí. Našim cílem je být zařízením rodinného typu a umožnit dětem a mládeži život co nejvíce podobný životu v rodině. To obnáší poskytovat jim více, než jen garantované sociální služby např. zabezpečit technické pomůcky pro péči, výchovu a vzdělávání. Také ozdravné pobyty, pobyt u moře, lázeňské pobyty, poznávací výlety, hipoterapii a podobně. To vše se nedá financovat jinak, než z finančních darů, které nám darují štědří sponzoři.

 
© 746 01 Opava, Mánesova 7 tel. 553711803, 553623173 usp.manesovaopava@centrum.cz