NAPIŠTE NÁM | ARCHIV | GALERIE | KUDY K NÁM | SPONZOŘI | NABÍDKY |

PROJEKTY Z ESF

Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.
NÁZEV PROJEKTU

Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031

DOBA REALIZACE PROJEKTU

1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

VÝŠE DOTACE

990 523,75 Kč

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných v naší organizaci, a to díky realizaci těchto komplexních aktivit:

 • nákup nových pomůcek pro podporu AAK v organizaci
 • podpora procesů, které povedou ke standardizaci kvality a alternativní komunikace
 • doplňkové vzdělávání pracovníků zaměřené na práci s riziky, etikou, zlepšení přímé péče, principu normality a sexuality u osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

Prostřednictvím plánovaných aktivit v projektu budou naplněny tyto dílčí cíle projektu:

 • zavedení nového řešení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, které budou mít pozitivní dopad na uživatele služby,
 • rozvoj kvality poskytované sociální služby,
 • odborný rozvoj pracovníků za účelem doplnění jejich znalostí a zlepšení specifické práce a komunikace s našimi dětmi a mládeží s kombinovaným a mentálním postižením.

Výstupem projektu bude 6 napsaných a zveřejněných dokumentů:

 • Revidované standardy kvality, včetně souvisejících metodik
 • Metodiky a postupy při nastavování individuální alternativní komunikace
 • Manuál pro pracovníky
 • Metodika k hodnocení služby v návaznosti na veřejný závazek
 • Metodika zjišťování souladu individuálních plánů a veřejného závazku služby
 • Metodika k zjišťování vzdělávacích potřeb a tvorbě vzdělávacích plánů pracovníků

Dalším výstupem bude podpora účastníků projektu: 21 zaměstnanců (větší než bagatelní podpora 15 zaměstnanců)

SÍRIUS, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NÁZEV PROJEKTU

Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb

DATUM ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

1. 11. 2013

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU

30. 6. 2015

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

20 měsíců

OBSAH PROJEKTU

Pro neustálé zlepšování dalších schopností a rozvoje samostatnosti našich klientů chceme realizovat další vzdělávání našich pracovníků v přímé péči. Plánované vzdělávání bude mít pro pracovníky a pro naši organizaci přínos v těchto rovinách:
- pracovníci budou dále vzděláváni a budou tak poskytovat vysoce kvalitní sociální službu,
- pracovníci budou pracovat s našimi dětmi a mládeží tak, aby došlo k co největšímu rozvoji jejich osobnosti, a aby jejich dětství i dospívání bylo co nejvíce shodné s dětstvím a dospíváním v běžných funkčních rodinách.
Toho chceme dosáhnout realizací dvou klíčových aktivit (KA):
- KA 1 je zaměřena na prevenci a úpravu stavu klientů v oblastech podávání stravy pegem (sondou - eliminace užití této metody), upevnění polykacích reflexů, prevence zhoršení zdravotního stavu a rozvoje mobility (zabránění vzniku deformit a kontraktur, spasticity). Naší vizí je získání statutu certifikovaného pracoviště Bazální stimulace, které mohou získat pouze organizace, které pracují podle konceptu Bazální stimulace.
- KA 2 je zaměřena na lepší vzdělání našich pracovníků v právním povědomí, které se přímo týká problematiky našich klientů a jejich zákonných zástupců (pracovníci jim tak budou schopni lépe poradit v různých životních situacích).
Veškeré kurzy budou zajištěny dodavatelem/-i vzdělávání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. veškeré kurzy budou akreditovány MPSV.

PODPORA TRANSFORMACE SÍRIA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PRO PŘECHODY UŽIVATELŮ

NÁZEV PROJEKTU

Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů č. CZ 1.04/3.1.03/87.00015

DATUM ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

1. 7. 2013

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU

30. 6. 2015

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

24 měsíců

OBSAH PROJEKTU

Hlavním záměrem projektu je podpora uživatelů, opatrovníků, a pracovníkům v již probíhajícím procesu transformace zařízení. Podpora při zajištění přípravy a realizace přechodů uživatelů s nejvyšší mírou závislosti, uživatelů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nedokáží verbálně komunikovat, nejsou schopni komunikovat za pomoci komunikačních deníků, dokonce ani mimikou a proto si nejsou, bez adekvátní pomoci, schopni sami řídit službu. Jedná se o skupinu uživatelů, která je nejvíce ohrožena a to nejenom v sociálních službách. Projekt je zaměřen na zajištění dostatečné podpory pracovníkům, rodině či náhradní rodinné péči a pracovníkům nové služby, především v oblasti alternativní komunikace, analýzy potřeb, sestavování a realizaci přechodových plánů uživatelů. Pracovníci stávající i nové služby jakož i opatrovníci mohou v rámci veškerých aktivit projektu řešit více do hloubky veškeré otázky a pochybnosti spojené s realizací přechodu uživatelů do nové služby. Nápomocna jim bude skupinová, individuální, případová supervize. Získají vědomosti a dovednosti v alternativní komunikaci s uživateli. Podpora opatrovníkům nezávislou osobou a získání informací o deinstitucionalizaci sociálních služeb. Je počítáno také s revizí transformačního plánu zařízení, který bude naplňovat všech 10 aspektů transformace uveřejněných v doporučeném postupu MPSV č. 4/2009 a náležitou propagací. Dalšími výstupy bude vytvoření souborů metodických pravidel a postupů, které umožní a zaručí dodržování práv uživatelů k výběru nové služby a adekvátní komunikaci, tj. cílové skupině uživatelů, kteří nejsou schopni komunikovat verbálně ani za pomoci komunikačních deníků, sami si řídit službu.

www.sirius-opava.cz/galerie/639.jpg
www.sirius-opava.cz/galerie/673.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/672.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/674.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/675.jpg


Přehled průběhu realizace klíčových aktivit Projektu Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů

Klíčová aktivita č. 1 Vytvoření transformační skupiny k plánování a realizaci přechodu uživatelů do nových služeb
V červenci 2013 byla vytvořena transformační skupina. Stálými členy transformační skupiny jsou pracovníci organizace a nestálým externím členem je koordinátor projektu. Schůzky transformační skupiny se konají 2x – 4x měsíčně - vždy ve středu. Ze schůzek je pořizován písemný zápis. Pro zefektivnění práce transformačního týmu a zejména pro využití v klíčové aktivitě č. 6 (Podpora uživatelů, opatrovníkům a pracovníkům) bylo z finančních prostředků Projektu pořízeno pracovníkem projektu technické vybavení. Do 07/2014 byly zakoupeny notebook, barevná tiskárna, digitální fotoaparát, dataprojektor a projekční plátno, zatím nebyla zakoupena digitální kamera.
Klíčová aktivita č. 2 - Vytvoření metodických postupů a pravidel
Doposud byla zpracována řada nových metodických postupů potřebných pro předávání informací, postupy a pravidla pro realizaci přechodu uživatelů, revidována řada vnitřních pravidel - metodik. V dubnu 2014 byl nově zpracován Dotazník zjišťování potřeb uživatele a postupy pro zpracování analýzy potřeb uživatele (Metodika pro analýzu potřeb). Tvorba metodických postupů probíhá průběžně v rámci všech monitorovacího období, protože je jedním z hlavních výstupů Projektu.
07/2014 – uzavřena Smlouva o dílo j.č. S 462/Ř-2014 s externím podporovatelem pro tvorbu metodik, předmětem smlouvy je: Externí podpora k vytvoření konceptu individuální alternativní komunikace a využívání alternativních komunikačních dovedností nejméně dvaceti uživatelů pobytové sociální služby Sírius, příspěvková organizace. Jejím výstupem bude nejméně dvacet individuálních komunikačních systémů s metodickými postupy pro jejich užívání. Na základě této Smlouvy byla zpracována Metodika pro konzultace alternativní a augmentativní komunikace – externí podpora pro AAK.
Klíčová aktivita č. 3 - Analýzy potřeb uživatelů a možností zákonných zástupců
Naplňování klíčové aktivity započalo, podle plánu, v dubnu 2014. Byl nově vytvořen a sestaven Dotazník zjišťování potřeb a Metodika pro analýzu potřeb uživatelů. Dotazník vyplňuje osoba, jejíž potřeby se zjišťují (uživatel) nebo v případě, že toho není schopna, člověk, který o osobu s postižením pečuje (zákonný zástupce, klíčový pracovník příspěvkové organizace Sírius). Cílem dotazníku je zjistit, jak osoba s postižením vyjadřuje a projevuje své potřeby, co potřebuje, jaké má osoba schopnosti a jak jí poskytovat podporu a péči. Dále umožnit opatrovníkům reagovat na zjištěná přání a potřeby opatrovanců a rozhodovat o dalším způsobu podpory pokud možno s ohledem na ně a jejich přání.
Klíčová aktivita č. 4 - Vzdělávání pracovníků
V období prvního roku realizování Projektu tedy od 07/2013 do 07/2014 proběhly všechny vzdělávací aktivity, které se měly v rámci projektu uskutečnit. V listopadu 2013, se v rozsahu 8 vyučovacích hodin, uskutečnily dva běhy vzdělávací akce s názvem Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. Hlavním cílem bylo vyjasnění pojmu a procesu deinstitucionalizace, předání praktických zkušeností s deinstitucionalizací, sdělení příkladů dobré praxe a osobních zkušeností s tímto procesem změny. Celkem bylo proškoleno 22 pracovníků.
V dubnu a červnu 2014 proběhl zásadní kurz projektu s názvem Alternativní a augmentativní komunikace. Časová dotace tohoto kurzu byla 40 vyučovacích hodin rozložených do 5 školících dnů. Celkem bylo proškoleno - podpořeno 16 pracovníků naší organizace. Kurz, který se skládal ze dvou částí, poskytl v první části pracovníkům informace o základech augmentativní a alternativní komunikace (16 vyučovacích hodin). Náplní druhé části kurzu byl Výcvik gest jazykového programu Makaton – třídenní kurz (24 vyučovacích hodin).
Klíčová aktivita č. 5 - Vyhledání nové služby a Klíčová aktivita č. 6 Realizace přechodu
V průběhu 09/2013 byla vyhledána nová služba pro uživatele staršího 26 let. V září 2013 proběhla se souhlasem a na žádost opatrovníka zároveň realizace přechodu tohoto uživatele. Realizace přechodu proběhla bez předchozího přechodového plánu - nová služba odmítla spolupráci na přechodovém plánu.
02/2014 – byla vyhledána ve spolupráci s opatrovníkem nová služba pro jednoho uživatele nad 26 let, zároveň se začalo s naplňováním přechodového plánu. Realizace přechodu je plánovaná na 09/2014
07/2014 – byla vyhledána ve spolupráci s opatrovníkem nová služba pro dalšího uživatele nad 26 let, zároveň se začalo s naplňováním přechodového plánu, realizace přechodu je plánována na 11/2014
Klíčová aktivita č. 7 Podpora uživatelům, opatrovníkům a pracovníkům
Uživatelé jsou podporování v průběhu celé realizace projektu přímo nebo nepřímo téměř všemi aktivitami a činnostmi, které se v rámci projektu uskutečňují , ať je to tvorba a naplňování přechodového plánu, analýza potřeb, tvorba a revize metodických postupů pro přímou péči o uživatele, vzdělávání pracovníků – alternativní a augmentativní komunikace a následná externí podpora k vytvoření konceptu AAK, až po nákup technických pomůcek. Podpora pracovníků spočívá ve zprostředkovávání vzdělávacích aktivit, dále v podpoře metodikem při přípravě a účasti pracovníků na schůzkách přechodových plánů a v podpoře při tvorbě zápisů z těchto schůzek. Pracovníci jsou podporováni při analyzování potřeb uživatelů. Podpora opatrovníků probíhá nárazově, opatrovníci bývají podporováni v rámci spolupráce na výběru a vyhledávání nové služby, podávání žádostí, realizaci přechodového plánu a realizaci přechodu uživa

 
© 746 01 Opava, Mánesova 7 tel. 553711803, 553623173 usp.manesovaopava@centrum.cz