NAPIŠTE NÁM | ARCHIV | GALERIE | KUDY K NÁM | SPONZOŘI | NABÍDKY |

TRANSFORMACE

PODPORA TRANSFORMACE SÍRIA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PRO PŘECHODY UŽIVATELŮ

NÁZEV PROJEKTU

Podpora transformace Síria, příspěvková organizace pro přechody uživatelů

DATUM ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

1. 7. 2013

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU

30. 6. 2015

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

24 měsíců

OBSAH PROJEKTU

Hlavním záměrem projektu je podpora uživatelů, opatrovníků, a pracovníkům v již probíhajícím procesu transformace zařízení. Podpora při zajištění přípravy a realizace přechodů uživatelů s nejvyšší mírou závislosti, uživatelů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nedokáží verbálně komunikovat, nejsou schopni komunikovat za pomoci komunikačních deníků, dokonce ani mimikou a proto si nejsou, bez adekvátní pomoci, schopni sami řídit službu. Jedná se o skupinu uživatelů, která je nejvíce ohrožena a to nejenom v sociálních službách. Projekt je zaměřen na zajištění dostatečné podpory pracovníkům, rodině či náhradní rodinné péči a pracovníkům nové služby, především v oblasti alternativní komunikace, analýzy potřeb, sestavování a realizaci přechodových plánů uživatelů. Pracovníci stávající i nové služby jakož i opatrovníci mohou v rámci veškerých aktivit projektu řešit více do hloubky veškeré otázky a pochybnosti spojené s realizací přechodu uživatelů do nové služby. Nápomocna jim bude skupinová, individuální, případová supervize. Získají vědomosti a dovednosti v alternativní komunikaci s uživateli. Podpora opatrovníkům nezávislou osobou a získání informací o deinstitucionalizaci sociálních služeb. Je počítáno také s revizí transformačního plánu zařízení, který bude naplňovat všech 10 aspektů transformace uveřejněných v doporučeném postupu MPSV č. 4/2009 a náležitou propagací. Dalšími výstupy bude vytvoření souborů metodických pravidel a postupů, které umožní a zaručí dodržování práv uživatelů k výběru nové služby a adekvátní komunikaci, tj. cílové skupině uživatelů, kteří nejsou schopni komunikovat verbálně ani za pomoci komunikačních deníků, sami si řídit službu.

www.sirius-opava.cz/galerie/639.jpg
www.sirius-opava.cz/galerie/673.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/672.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/674.jpg www.sirius-opava.cz/galerie/675.jpg

www.sirius-opava.cz/galerie/615.jpg
www.esfcr.cz

Rekonstrukce objektu na Mánesově ulici byla dne 5.10.2011 oficiálně schválena.

Po dobu rekonstrukce domova budeme ubytování v náhradních prostorech - Střední odborné učiliště stavební, příspěvková organizace, Opava, Boženy Němcové 22,746 01.

Uživatelům budou nadále zajištěny základní služby – strava, ubytování, praní prádla, docházka do školy, zdravotnická péče.

Termíny:
Stěhování vybavení domova se začne realizovat od 16.4.2012, uživatelé budou přestěhování do připravených prostor dne 20.4.2012.

Základní informace o procesu transformace zařízení sociálních služeb

Proces transformace spočívá především v návratu lidí z ústavních služeb do přirozeného prostředí – do míst, kde mají lidé sociální vazby, kde si přejí žít. Krajský úřad se aktivně podílí na hledání vhodných objektů pro poskytování kvalitních sociálních služeb (malých vilek, rodinných domů, bytů atd.) tak, aby jednoznačně odpovídaly nastaveným kritériím v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) a vycházely z individuálních potřeb lidí s postižením. Jednotlivé objekty budou mít ve správě příspěvkové organizace, které v nich budou poskytovat sociální služby. Přesto je potřeba si uvědomit, že zlepšování ubytovacích podmínek je pouze jednou z dílčích částí procesu změny vedoucí k celkové transformaci ústavní péče.

Transformační tým Síria:

V Síriu funguje interní transformační tým složený z ředitelky domova, vedoucích jednotlivých oddělení a SRP. Zároveň je žádoucí, aby se transformačních schůzek zúčastnili i pracovníci v sociálních službách, kteří na základě přečtení tohoto dokumentu projeví zájem podílet se na transformaci zařízení.
Schůzky interního transformačního týmu probíhají dle potřeby, nejčastěji za účelem stanovení zakázky pro oficiální transformační tým složený ze zástupců poskytovatele, zřizovatele a externího odborníka. Od ledna 2009 se konají pravidelně jedenkrát za 2 měsíce schůzky transformačního týmu, ze kterých jsou pořizovány zápisy.

Související dokumenty:

 
© 746 01 Opava, Mánesova 7 tel. 553711803, 553623173 usp.manesovaopava@centrum.cz