Načítání obsahu...

Veřejné zakázky

UKONČENO Výzva k účasti v zadávacím řízení a k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava

2. Kontaktní osoba
Mgr. Soňa Lichovníková, ředitelka organizace, mobil: 731482151, mail: reditel@sirius-opava.cz

3. Název akce:
„Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova“

4. Předmět zakázky:
Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v dubnu 2018 společností Ing. Jan Pospíšil – Stavební projekty, Na Pastrníku 451/21, Opava 5 – malé Hoštice, IČ.: 68317611 pod číslem ob/39, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

5. Místo plnění:
Místem plnění je objekt DOZP Mánesova 1684/7, 74601, Opava k.ú. Opava Předměstí, p.č. 120/1, 120/2, 113/5

6. Jiné požadavky a podmínky, zadávací dokumentace:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění:
cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.
Tato cena musí obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky.

7. Hodnotící kritérium:

  • nejnižší nabídková cena včetně DPH

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH po nejvyšší.

8. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

  • Účastníci řízení předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, (např. prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, mohou prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
  • Účastnící řízení předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Uchazeč, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání. Není-li z předloženého dokumentu zřejmé, že je osoba, podepisující návrh smlouvy či jiné dokumenty v nabídce, oprávněna jednat za smluvní stranu, předloží též další dokumenty, z nichž bude zřejmé, že je oprávněna jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
  • Účastník řízení předloží dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadovanou základní způsobilost splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

9. Termín pro podání nabídek:
NEJPOZDĚJI DNE 8. 7. 2019 DO 12.00 HODIN NA ADRESU ZADAVATELE.

10.Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Účastník řízení v návrhu Smlouvy o dílo uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.

11.Termín plnění ze smlouvy o dílo:
60 dnů realizace 

12.Požadavek na formu podávané nabídky:
Nabídka musí být doručena v písemné podobě v jazyce českém. 

Účastník řízení doručí zadavateli nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava.

Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: „Veřejná zakázka: Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova a údajem „NEOTEVÍRAT“. 

Dále musí obálka obsahovat název/obchodní firmu a sídlo.

Účastníci řízení jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně: 

  • Krycí list nabídky
  • Návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou včetně položkového rozpočtu
  • Doklady k prokázání splnění základní a profesní kvalifikace.

Dodavatelem v nabídce doložený písemný návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu) musí respektovat obchodní podmínky, musí být podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, stanovy občanského sdružení, plná moc apod.). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že dodavatel změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

13.Další podmínky:

Účastníku řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. 

Účastníku řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: - nevracet podanou nabídku,

                                           - změnit zadání veřejné zakázky,

                                           - odmítnout všechny předložené nabídky,

                                           - smlouvu neuzavřít,

                                           - zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy Výzvy:

č. 1  Krycí list nabídky

č. 2  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

č. 3  Obchodní podmínky – návrh smlouvy

č. 4  Slepý položkový rozpočet



Dokumenty naleznete v pravé části "Soubory ke stažení". 


UKONČENO