Stížnosti, podněty a připomínky


V našem každodenním provozu ctíme a dodržujeme pečlivě stanovená písemná pravidla a metodické postupy, což zajišťuje jednotný a kvalitní standard v poskytování našich služeb.

Tato pravidla zahrnují také postupy pro podání, vyřizování a evidenci stížností, podnětů i připomínek týkající se způsobu nebo kvality poskytované služby. Kromě pracovníků jsou tato pravidla zpřístupněna i samotným uživatelům služby, a to srozumitelnou formou. Naši pracovníci vytvářejí prostředí, ve kterém mají uživatelé možnost a schopnost vyjádřit svou nespokojenost.

Stížnost lze podat buď ústně nebo písemně, a navíc jsou vytvořeny podmínky pro podání stížnosti anonymně. To zajišťuje bezpečí a ochranu pro každého, kdo se rozhodne sdělit své obavy či námitky. Jakmile uživatel nebo jiná osoba v zájmu uživatele podá stížnost, je neodkladně prošetřena určeným pracovníkem. Výsledky tohoto šetření jsou následně uživateli sděleny v písemné formě.

V našem zařízení považujeme jakékoli podněty i stížnosti za cennou zpětnou vazbu, která nám umožňuje zlepšit kvalitu našich služeb. Snažíme se je chápat jako příležitost ke zdokonalování našich procesů a zvyšování celkové kvality poskytovaných služeb.
 
Obrazek1_1.png
 
top