Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci

01. 09. 2016
Registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031
Výše dotace:
 
990 523, 75 Kč
 
Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných v naší organizaci, a to díky realizaci těchto komplexních aktivit:
 • nákup nových pomůcek pro podporu AAK v organizaci
 • podpora procesů, které povedou ke standardizaci kvality a alternativní komunikace
 • doplňkové vzdělávání pracovníků zaměřené na práci s riziky, etikou, zlepšení přímé péče, principu normality a sexuality u osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.
Prostřednictvím plánovaných aktivit v projektu budou naplněny tyto dílčí cíle projektu:
 • zavedení nového řešení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, které budou mít pozitivní dopad na uživatele služby,
 • rozvoj kvality poskytované sociální služby,
 • odborný rozvoj pracovníků za účelem doplnění jejich znalostí a zlepšení specifické práce a komunikace s našimi dětmi a mládeží s kombinovaným a mentálním postižením.
Výstupem projektu budou:
 • Revidované standardy kvality, včetně souvisejících metodik
 • Metodiky a postupy při nastavování individuální alternativní komunikace
 • Manuál pro pracovníky
 • Metodika k hodnocení služby v návaznosti na veřejný závazek
 • Metodika zjišťování souladu individuálních plánů a veřejného závazku služby
 • Metodika k zjišťování vzdělávacích potřeb a tvorbě vzdělávacích plánů pracovníků
Dalším výstupem bude podpora účastníků projektu:
 • 21 zaměstnanců (větší než bagatelní podpora 15 zaměstnanců).
5227757de941a47286b602ba8b7d10975acef6a5a7f60.jpg
top